Category Archives: สินค้าOtop

ข้าวเกรียบปลา สินค้าของชาวบ้านดาโต๊ะ

by ,

ข้าวเกรียบปลาเป็นสินค้าชุมชนที่ชาวบ้านดาโต๊ะรวมตัวตั้งกลุ่มขึ้นสาเหตุที่เลือกข้าวเกรียบก็ด้วยแต่ก่อนชาวบ้านบ้านดาโต๊ะทำข้าวเกรียบมาประมาณเกือบ ๓ ช่วงอายุคนแล้ว โดยชาวบ้านดาโต๊ะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก ในหมู่บ้านมีทรัพยากรปลาอยู่มาก จากอาชีพหลักทำการประมง จึงได้ปลาที่หามา ทำข้าวเกรียบในครัวเรือนเพื่อเป็นการแปรรูปและถนอมอาหาร ทุกครัวเรือนจะทำข้าวเกรียบ เมื่อมีการทำมากขึ้นได้มีการรวบรวมนำออกไปจำหน่ายภายนอกหมู่บ้านโดยนางเจ๊ะบีเนาะ เบญจวงค์ และนางเจ๊ะซง สามะ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมแลกเปลี่ยนวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายในตัวเมืองปัตตานี ยะลา และจังหวัดใกล้เคียง สมัยนั้นการคมนาคมทางน้ำ ระยะทางไกลจะใช้เวลาไปกลับ 1-3วัน โดยพายเรือจะลำบากในการเดินทาง จนทำให้เป็นที่รู้จักกับคนภายนอก และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ และนับแต่นั้นเป็นต้นมา การทำข้าวเกรียบได้กลายเป็นอาชีพของชาวบ้านดาโต๊ะ มาจนถึงปัจจุบัน  อัตลักษณ์เอกลักษณ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบสะท้อนความภูมิปัญญา โดยมีการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนและใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อคิดขั้นตอนต่างๆ ขึ้น เพื่อใช้ในการผลิตข้าวเกรียบขึ้นมาตามสภาพแวดล้อม และได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีจุดเด่นที่รสชาติ คงความอร่อย กรอบ และหวานมันจากเนื้อปลา เนื่องจากผู้ผลิตจะใช้เนื้อปลาในสัดส่วนที่ปริมาณมาก นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงรสชาติให้แปลกออกไป อันเป็นเคล็ดลับของผลิตภัณฑ์ โดยมีส่วนผสมที่หลากหลาย เช่น แป้งสาคู แป้งมัน ไข่ไก่ พริกไทย งาดำ และสาหร่ายผมนาง ซึ่งสาหร่ายทะเลที่มีอยู่ในอ่าวบางปูติดเขตถึงตำบลแหลมโพธิ์