Category Archives: สินค้าชุมชนสุดยอดของฝาก

น้ำฟักข้าวเครื่องดื่มแปรรูปเพื่อสุขภาพ

by ,

น้ำฟักข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและน้ำผลไม้ท่ามะขาม ได้ศึกษาทดลองปลูกฟักข้าวตั้งแต่ปี 2550 ด้วยฟักข้าวเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์แตงกวาและมะระโดยชื่อเรียกที่รู้จักกันโดยคุ้นหู คือ ขี้กาเครือ มะข้าว ยอดใช้ต้มทานกับน้าพริก ลูกอ่อน ท้าแกงส้มแกงลียง ต้มจิ น้ำพริก โบราณใช้ใบเป็นส่วนผสมของยาเขียวเพื่อขับพิษไข้ แก้ปวดหลัง แก้ฝี แก้พิษต่างๆ เมล็ดดิบเป็นพิษ คั่วให้กรอบรับประทานบำรุงปอด แก้ฝีในปอด แก้ไอ ขับปัสสาวะ แก้ท่อน้าดีอุดตัน ซึ่งเป็นพืชที่ชาวเวียดนามใช้ประกอบอาหารมาก ในชนบทมีปลูกกันเกือบทุกบ้านเรือน โดยผลของฟักข้าวนั้นมีการยืนยันจากรายงานการวิจัยว่ามีปริมาณสารสำคัญจากพวกกลุ่มแคโรทีนอยด์ทั้งหมด โดยเฉพาะมีสารบีตาแคโรทีนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและน้าผลไม้ท่ามะขาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแปรรูปน้าฟักข้าวและหลักการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP จึงได้ ร่วมมือกับสาขาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ฝึกอบรม พัฒนาคุณภาพการผลิตของกลุ่ม ท้าให้ผลิตภัณฑ์สามารถจ้าหน่ายไปยังผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ และส่งจ้าหน่ายตามร้านค้าต่างๆได้มากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มฯมียอดการสั่งซื้อ และการจ้าหน่ายที่สูงมาก และทางกลุ่มฯ สามารถรับซื้อผลฟักข้าว เพื่อน้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้มากขึ้น ส่งผลดีไปยังเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้การอบรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อื่นๆและผู้สนใจทั่วไปในการน้าไปประยุกต์ใช้กับการผลิตของตนเองได้ต่อไป

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและน้ำผลไม้ท่ามะขามที่อยู่ 213 ม.2  ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร 081-3782209, 081-8572500

 

 

ลำไยอบแห้งเชียงม่วนเนื้อสีทอง

by ,

ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง บ้านค่าเหนือพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เกิดจากการวมตัวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ มาปรับใช้ จึงทำให้ผลผลิตล้นตลาด และราคาผลผลิตตกต่ำเกิดภาระหนี้สินตามมาในครอบครัวเกษตรกรในชุมชน จึงได้มีการรวมตัวกันของสตรีภาคเกษตรกร จัดตั้งเป็นแม่บ้านเกษตรกรเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร สมาชิกก่อตั้งครั้งแรก จำนวน ๒๒ คน และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 และได้การสนับสนุนในด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงได้เกิดแนวคิดที่จะแปรรูปลำไยอบเนื้อสีทอง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน ๓๐ คนผลผลิตการเกษตรเกษตรลำไยที่ได้แปรรูปทำให้เป็นการสร้างมูลค่าได้ราคาสูงขึ้นและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้ครอบครัวสมาชิกของกลุ่มเป็นแม่บ้านเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นการพัฒนากระบวนการผลิตกลุ่มลำไยอบแห้ง ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้าศึกษากระบวนการของกลุ่ม วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่กลุ่มดำเนินการ แต่เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มจะมีช่วงฤดูที่ผลิตผลลำไยออก ในเบื้องต้นในการดำเนินงานโครงการจึงไม่เห็นกระบวนการจริงๆ แต่ได้ทราบจากรูปภาพและการเล่าของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตามจากการลงไปพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับประธานและสมาชิกกลุ่ม ศึกษากระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบ ผลการดำเนินการที่ส่งผลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก

กลุ่มลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

ที่อยู่ ม.1 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

กาละแมมะลวน สุดยอดของฝาก

by ,

ในอดีต คุณแม่ เหี๊ยะ ทองสง่า มีอาชีพกวนกาละแมขายช่วงงานประเพณี เทศกาล ตลอดจนงานในชุมชน ตามแต่จะมีคนมาว่าจ้างสั่งทำ ขณะนั้นเป็นเด็กได้ช่วยแม่ทำมาตลอด จึงเกิดแรงบันดาลใจ และ ชื่นชอบการทำขนมไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลังจากเรียนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ไปเป็นพนักงานของบริษัทที่ตำบลเขาหัวควาย ได้ให้คุณแม่เหี๊ยะ กวนกาละแมไปขายเพื่อนพนักงานด้วยกัน เป็นอาชีพเสริมในขณะนั้น พอช่วงเทศกาลงานประเพณีวัฒนธรรม เช่น รับส่งตายาย ทำบุญเดือนสิบ ทำบุญเดือนสิบเอ็ด เพื่อนพนักงานที่บริษัท จะสั่งทำเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดแนวคิดว่าน่าจะประกอบเป็นอาชีพหลัก โดยลาออกจากพนักงานบริษัทฯ มาทำกาละแมจำหน่ายที่ตลาดนัดนายพันธุ์ และรับสั่งทำที่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ตำบลมะลวนอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130 โดยเน้นการคัดเลือกมะพร้าวห้าวในสวนซึ่งมีคุณสมบัติใหม่ สด เพื่อให้ได้กะทิสด มัน เป็นส่วนผสมในการทำขนม ตลอดจนได้รับคำชื่นชมถึงความอร่อยในรสชาดจากลูกค้า โดยการบอกต่อแบบปากต่อปาก วิธีการจำหน่ายโดยการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ และมารับที่บ้านด้วยตนเอง หากต้องการซื้อไปกินจำนวนไม่มาก สามารถหาซื้อได้ที่ตลาดนัดนายพันธุ์ทางเข้า อบต.มะลวน ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. -10.00 น. นับว่ากะละแมในนาม กาละแมพี่เล็ก บ้านหัวหาญ มะลวน เป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีรายได้ที่มั่นคง เป็นทุนในการส่งบุตรเรียนหนังสือ สร้างรายได้ให้กับคนวัย 40-60 ปีในชุมชน ตลอดจนผู้ค้าปลีกที่นำสินค้าไปจำหน่ายในพื้นที่อำเภอพุนพิน และผู้เฒ่า มีรายได้จากการจำหน่ายมะพร้าวสดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการทำขนมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการกาละแมพี่เล็ก ที่อยู่ 35 ม.1ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130โทร 0896461324

น้ำพริกคลองเตาะ

by ,

น้ำพริกคลองเตาะฝีมือ แรงงานคือคนในชุมชนอย่างแท้จริง จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันเหมือนกับญาติพี่น้อง ส่งเสริมให้แรงงานได้รับความรู้ สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนา และสร้างแรงงานเพื่อไว้ทำงานร่วมกันวัสดุที่นำมาใช้ เช่น ปลา กุ้งทะเล เนื้อปู เป็นวัสดุที่นำมาจากท้องถิ่นการตั้งกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เนื่องจากหมู่บ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นหมู่บ้านชาวมุสลิม ราษฏรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพาราและอาชีพประมง หลังประกอบอาชีพหลักแล้วสตรีว่างงานในช่วงบ่าย ประธานสตรีโดยนางทิพสุดา กุลแดงจึงได้นัดสตรีมาประชุมคิดว่าทำอย่างไรให้สตรีมีรายได้เสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กลุ่มได้มีมติทำกลุ่มน้ำพริกตำมือ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ปลาย่าง กุ้งสด เนื้อปู

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

พริกชี้ฟ้าแห้ง/ มะขามเปียก / เกลือ / น้ำตาลปีบ / น้ำตาลทราย / กะปิ / หอม / กระเทียม / น้ำมัน / ปลาย่าง / กุ้งสด / เนื้อปูที่แกะแล้ว

ขั้นตอนการผลิต

  • คัดเลือกส่วนประกอบทุกอย่างมาล้างให้สะอาดแล้วผึ่งแดดให้แห้งพอหมาด ๆ และนำมาทอดในน้ำมันแล้วตั้งให้เสด็จน้ำมัน
  • ตำพริกให้ละเอียดแล้วตักใส่ภาชนะ
  • นำหอมกับกระเทียมมาตำหยาบ ๆ
  • นำพริกหอมกระเทียมมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน

ตำปลาย่าง

  • นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมัน ใส่กะปิและ มะขามเปียก เกลือ น้ำตาลปิ๊บ น้ำตาลทราย เคี่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง
  • เอาส่วนผสมในข้อที่ 4 ใส่ลงไปในกระทะซึ่งมีส่วนผสม ของข้อที่ 6 ต้องการน้ำพริกสูตรไหนก็ใส่สูตรผสม เช่น สูตรกุ้ง สูตรปลา สูตรปู ตามชอบ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะ ที่อยู่ 170 ม.1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130  โทร  086-2689830