ลำไยอบแห้งเชียงม่วนเนื้อสีทอง

by ,

ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง บ้านค่าเหนือพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เกิดจากการวมตัวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ มาปรับใช้ จึงทำให้ผลผลิตล้นตลาด และราคาผลผลิตตกต่ำเกิดภาระหนี้สินตามมาในครอบครัวเกษตรกรในชุมชน จึงได้มีการรวมตัวกันของสตรีภาคเกษตรกร จัดตั้งเป็นแม่บ้านเกษตรกรเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร สมาชิกก่อตั้งครั้งแรก จำนวน ๒๒ คน และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 และได้การสนับสนุนในด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงได้เกิดแนวคิดที่จะแปรรูปลำไยอบเนื้อสีทอง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน ๓๐ คนผลผลิตการเกษตรเกษตรลำไยที่ได้แปรรูปทำให้เป็นการสร้างมูลค่าได้ราคาสูงขึ้นและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้ครอบครัวสมาชิกของกลุ่มเป็นแม่บ้านเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นการพัฒนากระบวนการผลิตกลุ่มลำไยอบแห้ง ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้าศึกษากระบวนการของกลุ่ม วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่กลุ่มดำเนินการ แต่เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มจะมีช่วงฤดูที่ผลิตผลลำไยออก ในเบื้องต้นในการดำเนินงานโครงการจึงไม่เห็นกระบวนการจริงๆ แต่ได้ทราบจากรูปภาพและการเล่าของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตามจากการลงไปพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับประธานและสมาชิกกลุ่ม ศึกษากระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบ ผลการดำเนินการที่ส่งผลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก

กลุ่มลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

ที่อยู่ ม.1 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120