น้ำฟักข้าวเครื่องดื่มแปรรูปเพื่อสุขภาพ

by ,

น้ำฟักข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและน้ำผลไม้ท่ามะขาม ได้ศึกษาทดลองปลูกฟักข้าวตั้งแต่ปี 2550 ด้วยฟักข้าวเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์แตงกวาและมะระโดยชื่อเรียกที่รู้จักกันโดยคุ้นหู คือ ขี้กาเครือ มะข้าว ยอดใช้ต้มทานกับน้าพริก ลูกอ่อน ท้าแกงส้มแกงลียง ต้มจิ น้ำพริก โบราณใช้ใบเป็นส่วนผสมของยาเขียวเพื่อขับพิษไข้ แก้ปวดหลัง แก้ฝี แก้พิษต่างๆ เมล็ดดิบเป็นพิษ คั่วให้กรอบรับประทานบำรุงปอด แก้ฝีในปอด แก้ไอ ขับปัสสาวะ แก้ท่อน้าดีอุดตัน ซึ่งเป็นพืชที่ชาวเวียดนามใช้ประกอบอาหารมาก ในชนบทมีปลูกกันเกือบทุกบ้านเรือน โดยผลของฟักข้าวนั้นมีการยืนยันจากรายงานการวิจัยว่ามีปริมาณสารสำคัญจากพวกกลุ่มแคโรทีนอยด์ทั้งหมด โดยเฉพาะมีสารบีตาแคโรทีนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและน้าผลไม้ท่ามะขาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแปรรูปน้าฟักข้าวและหลักการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP จึงได้ ร่วมมือกับสาขาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ฝึกอบรม พัฒนาคุณภาพการผลิตของกลุ่ม ท้าให้ผลิตภัณฑ์สามารถจ้าหน่ายไปยังผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ และส่งจ้าหน่ายตามร้านค้าต่างๆได้มากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มฯมียอดการสั่งซื้อ และการจ้าหน่ายที่สูงมาก และทางกลุ่มฯ สามารถรับซื้อผลฟักข้าว เพื่อน้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้มากขึ้น ส่งผลดีไปยังเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้การอบรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อื่นๆและผู้สนใจทั่วไปในการน้าไปประยุกต์ใช้กับการผลิตของตนเองได้ต่อไป

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและน้ำผลไม้ท่ามะขามที่อยู่ 213 ม.2  ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร 081-3782209, 081-8572500